1. Home
 2. Reward

HADIAH

 • Juara 1

  RP.50.000.000 + SAHAM

 • Juara 2

  RP.20.000.000 + SAHAM

 • Juara 3

  RP.8.000.000 + SAHAM

 • Juara 4

  RP.6.000.000

 • Juara 5

  RP.3.500.000

 • Juara 6 - 10

  RP.1.500.000

 • Juara 11 - 20

  RP.500.000